Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Look how black the sky is, the writer said. I made it that way.
Lunar Park, Bret Easton Ellis
Reposted bybreteastonellis breteastonellis
alter-ego
alter-ego

I’m just a happy camper!

Reposted bybreteastonellisDivius
alter-ego
alter-ego
Nigdy, przenigdy nie przyszło mi do głowy, że ludzie są dobrzy albo że człowiek może się zmienić, albo że świat mógłby być lepszy dzięki prostej przyjemności radowania się uczuciem, spojrzeniem, gestem albo dzięki czyjejś miłości i czyjemuś oddaniu. Nic się nie potwierdzało, wyrażenie "wielki duchem" nie przystawało do niczego, było banałem, czymś w rodzaju kiepskiego żartu. Seks to matematyka. Indywidualność nie wchodzi w grę. Cóż może zmienić inteligencja? Zdefiniuj rozum. Pragnienie - bez sensu. Intelekt nie jest lekarstwem. Sprawiedliwość umarła. Strach, wyrzuty sumienia, niewinność, współczucie, poczucie winy, strata, porażka, żal - to stany i uczucia, których już nie ma. Myślenie niepotrzebne, świat dzisiaj nie myśli. Zło jest tym, co trwa wiecznie. Bóg nie żyje. Miłości wierzyć nie można.
— American Psycho
Reposted bybreteastonellis breteastonellis
alter-ego
alter-ego
I never liked anyone and I’m afraid of people.
— Clay, Bret EastonEllis: Imperial Bedrooms
Reposted bybreteastonellisLittleJackluznysweternothingiseverythingMagnolia11unknown6mumiasmietanaLittleJackMyBlackWingsohhmarigoldtoniewszystko
alter-ego
alter-ego
alter-ego
alter-ego
You're not terribly important to me.
— Patrick Bateman
Reposted byinvincibleapm35breteastonellis
alter-ego
alter-ego
alter-ego
But you don’t need anything. You have everything,’ I tell him.
Rip looks at me. ‘No I don’t.’
‘What?’
‘No I don’t.’
There’s a pause and then I ask, ‘Oh, shit, Rip, What don’t you have?’
‘I don’t have anything to lose.
— Less Than Zero
Reposted bybreteastonellisranialexanderdelarge
alter-ego
alter-ego
Clay: Are you happy, Blair? You don't look happy.
Blair: But do I look good?
— Less Than Zero
Reposted bybreteastonellis breteastonellis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl